ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันลอยกระทง

Facebook

นายณรงค์   ผิวเหลือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก

นางสาวรัตถยา  จันทร์แดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก

นางสาวศรีนวล  บัวทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก