ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก
วันที่ 25 พฤศจิกายน ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันลอยกระทง

Facebook

นายณรงค์   ผิวเหลือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก

นางสาวรัตถยา  จันทร์แดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก

นางสาวศรีนวล  บัวทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก