นายณรงค์  ผิวเหลือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก  เป็นประธานในพิธีโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557   ซึ่งได้เล็งเห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพของผู้เสพเท่านั้น ยังกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมส่วนรวม  กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหากมีการส่งเสริมให้ ประชาชน เยาวชนได้เล่นกีฬา ก็จะทำให้สามารถห่างไกลจากยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแก จึงได้จัดทำโครงการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "อบต.แกคัพ"  ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ ประชาชน เยาวชน ได้มาออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พร้อมผนึกพลังกันในการต้านภัยยาเสพติดและสร้างกระแสให้ประชาชน ได้ตระหนักเห็นโทษ พิษภัย ผลกระทบของยาเสพติดที่เกิดขึ้น เพื่อจะทำให้ชุมชน สังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก  และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นชุมชน สังคม ปลอดจากยาเสพติดต่อไป

นายณรงค์  ผิวเหลือง นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก   อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยรองรองนายก เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกและเจ้าหน้าที่ได้จัดพิธีมอบบ้าน “โครงการปรับปรุงบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน”   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา  อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก ได้พิจารณาเห็นว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและครอบครัวที่ฐานะยากจน เป็นภารกิจหลักสำคัญโดยเฉพาะการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในครั้งนี้ โดยมีเจ้าบ้าน คือ ...........(เพิ่มให้ด้วยนะ)...................... ในการนี้ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายโครงการปรับปรุงบ้านเทิดไท้ องค์ราชัน ๘๕ พรรษา ให้แก่...................(จ้าวของบ้าน)................ ด้วย

หมวดหมู่รอง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโจ้ก

Facebook