นายณรงค์  ผิวเหลือง นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก   อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยรองรองนายก เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกและเจ้าหน้าที่ได้จัดพิธีมอบบ้าน “โครงการปรับปรุงบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน”   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา  อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก ได้พิจารณาเห็นว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและครอบครัวที่ฐานะยากจน เป็นภารกิจหลักสำคัญโดยเฉพาะการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในครั้งนี้ โดยมีเจ้าบ้าน คือ ...........(เพิ่มให้ด้วยนะ)...................... ในการนี้ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายโครงการปรับปรุงบ้านเทิดไท้ องค์ราชัน ๘๕ พรรษา ให้แก่...................(จ้าวของบ้าน)................ ด้วย

หมวดหมู่รอง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโจ้ก