คณะผู้บริหาร


นายบุญถึง  สระแก้ว

ประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาล


นายจอมพล  ชั้นวงศ์

รองประธานสภา


นางสาวรัตถยา  จันทร์แดง

เลขานุการสภา

นายอนุลักษณ์  ประถมทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 1

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายจำนง  พิมพิเศษ

นางเพ็ญพิมล   แก้วพฤกษ์

ส.อบต.หมู่ที่ 2


 นายสุนันท์  พิมพ์เพราะ

ส.อบต หมู่ที่ 2


นางสาวเคลือวรรณ์  สุนทรภักดี

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายโส  นามพิชัย

ส.อบต. หมู่ที่ 3


นางระยอง  สุจริต

ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายเพียร  ทวีวุฒิ

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นางพรพรรณ  ผิวอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ 5


นางยุพิน  บรรหาชัย

ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายบุญธรรม  สิมอุด

ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายณัฐวัฒน์  จันทรี

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายชัยอนันต์  บุญจันทึก

ส.อบต. หมู่ที่ 7


นางทองใบ  ม่วงอร่าม

ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายจีรศักดิ์  สระแก้ว

ส.อบต.หมู่ 8


นายบุญชู ล้านทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายชาญชัย  แพงแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 9


นางสาวกุหลาบทิพย์  ป้องเขต

ส.อบต.หมู่ที่ 9

 

นายหล่า  พูดดี

ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายหนูจันทร์ จันทร์เพชร

ส.อบต. หมู่ที่ 11

 


นางนิตยา เจริญรัตน์

ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายสยาม นนธิจันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 12


นายบุญภา ดอกพิกุล

ส.อบต. หมู่ที่ 13


นายศิริพงษ์ แสนละเอียด

ส.อบต.หมู่ที่ 13

 

นายสมลักษณ์ ทองมาก

ส.อบต. หมู่ที่ 14


นางสาวสุกัญญา สนตะคุ

ส.อบต. หมู่ที่ 14


นายกิตติโชค วงษ์ทวี

ส.อบต.หมู่ที่ 15

 

นางสมวงศ์ มะเดื่อ

ส.อบต. หมู่ที่ 15

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page