องค์การบริหารส่วนตำบลแก ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตลอดเดือนพฤษภาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจ ATK โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก เป็นผู้ให้ความรู้ ขั้นตอนการตรวจ ATK

แบบสอบถาม

เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ ความพึงพอใจของการรับบริการ ด้านการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ