องค์การบริหารส่วนตำบลแก ได้รับการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม 25๓๙ ยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2540

ปัจจุบันดวงตราสัญลักษณ์ประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลแก เป็นรูปธงชาติ หมายถึง ชาติ ใต้ลงมาเป็นรูปครุฑ หมายถึง พระมหากษัตริย์ ใต้ลงมาเป็นรูป วัด หมายถึงพระพุธศาสนา ใต้ลงมา เป็นรูปประสานมือ หมายถึง ความสามัคคี รอบข้างเป็นรูปรวงข้าว หมายถึง การเกษตร ภายในกรอบวงกลม 2 วง เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมวงนอก 4.0 ซ.ม. วงใน 3.0 ซ.ม. ซึ่งแทนความหมายของความเป็นชาติไทย ความอุดมสมบูรณ์และความสามัคคีร่มเย็นเป็นสุขของราษฎร ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมในมีข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ”

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

อาณาเขต ตำบลแกเป็นหนึ่งในสิบสอง ตำบลของอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะห่างจากที่ทำการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,094 ไร่ (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) ทิศเหนือ จดพื้นที่ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จดเขตตำบลรัตนบุรี ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออก จดเขตตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตก จดตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

<imgclass="img-reponsive" src="/images/image/prachakon.png" alt="" width="516" height="537" />

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

    อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพ ดังนี้

 เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน ส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็มีบ้างเป็นส่วนน้อย เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อทำอาหารมากกว่าประกอบเป็นธุรกิจ

 ค้าขาย สินค้าที่มีขายในท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นของกิน ของใช้เบ็ดเตล็ดที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

 รับจ้าง สำหรับผู้ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองก็จะรับจ้างในเขตหมู่บ้าน หรือหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ก็จะไปรับจ้างหางานทำที่เมืองหลวงเพราะในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ไม่มีการจ้างงาน

 รับราชการและอื่น ๆ มีเป็นส่วนน้อยขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่ค่อยสูงนัก

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page