ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทดสอบ
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
   

 

 
งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566
งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566
[02-12-2022]
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน "แกคัพ" ครั้งที่ 24
[02-12-2022]
 
ประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566
[31-10-2022]
องค์การบริหารส่วนตำบลแกจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน Covid-19
องค์การบริหารส่วนตำบลแกจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน Covid-19
[23-02-2022]
 
 
 
[ 30-11-2565] ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 31-10-2565] ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566  
[ 25-10-2565] ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566   สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเข้าใจง่ายๆ 2565-2566 แผ่นพับแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
[ 18-10-2565] ประกาศ อบต.แก เรื่อง รายงานผลการติดตาม   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 18-10-2565] ประกาศอบต.แก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 19-08-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 19-08-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 18-08-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-08-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-08-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
 
[ 07-11-2565] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 29-04-2565] ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แก   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 11-11-2558] โครงการก่อสร้างถนน ม.10  
 
 
[ 30-09-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 30-09-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 21-07-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดย ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8676
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.