องค์การบริหารส่วนตำบลแก ยินดีต้อนรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก |dq|ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม|dq|

Facebook

นายณรงค์   ผิวเหลือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก

นางสาวรัตถยา  จันทร์แดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก

นางสาวศรีนวล  บัวทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก