พนักงานส่วนการคลัง

 • จ่าเอกธนภัทร์ ทองห่อ

  จ่าเอกธนภัทร์ ทองห่อ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก
  • นายสมเกียรติ์ อังกูรเกษม

   นายสมเกียรติ์ อังกูรเกษม

   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
   • นางสาวจิราพร ชนะชัย

    นางสาวจิราพร ชนะชัย

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   • นางวารุณี ปิ่นทอง

    นางวารุณี ปิ่นทอง

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บและรายได้
   • นายนิติกร ผลบุญ

    นายนิติกร ผลบุญ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   • นางภรณ์ทิพา ใยนนท์

    นางภรณ์ทิพา ใยนนท์

    พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page