ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 งานเบี้ยยังชีพและสวัสดิการสังคม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 งานตรวจสอบภายใน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566
[04-10-2023]   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
[04-10-2023]   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
[31-08-2023]   โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
[12-07-2023]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566
[27-06-2023]   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566 
โครงการส่งเสริมปลูกไม้ผลเพื่อคนตำบลแก ประจำปีงบประมาณ 2566
[20-06-2023]   โครงการส่งเสริมปลูกไม้ผลเพื่อคนตำบลแก ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566
[20-06-2023]   โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการออกประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566
[30-05-2023]   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการออกประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[22-05-2023]   โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-04-2023]   โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566
[05-04-2023]   โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 
พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปี 2566
[04-04-2023]   พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปี 2566 
เทศกาลงานของดีอำเภอรัตนบุรีและงานกาชาด ครั้งที่ 1
[23-03-2023]   เทศกาลงานของดีอำเภอรัตนบุรีและงานกาชาด ครั้งที่ 1 
แข่งขันกีฬาเปตองหญิง งานกาชาด ครั้งที่ 1
[23-03-2023]   แข่งขันกีฬาเปตองหญิง งานกาชาด ครั้งที่ 1 
แข่งขันกีฬาเปตองชาย งานกาชาด ครั้งที่ 1
[23-03-2023]   แข่งขันกีฬาเปตองชาย งานกาชาด ครั้งที่ 1 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
[23-03-2023]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 
โครงการธนาคาร โค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
[22-03-2023]   โครงการธนาคาร โค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 
โครงการต่อหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน
[26-01-2023]   โครงการต่อหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
[16-01-2023]   โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้ายภัยยาเสพติด
[27-12-2022]   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้ายภัยยาเสพติด "แกคัพ" ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566
[13-12-2022]   โครงการประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
[09-12-2022]   กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)  
ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2566
[09-12-2022]   ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2566 
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
[09-12-2022]   พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566
[02-12-2022]   งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน
[02-12-2022]   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน "แกคัพ" ครั้งที่ 24 
ประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566
[31-10-2022]   ประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน Covid-19
[23-02-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลแกจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน Covid-19 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8676
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.