ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  คลิกที่นี่   31-03-2566  0  1
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตจากหมู่ที่ 3 บ้านกลางเก่าหมู่ที่ 13 บ้านโพธิืงาม ผิวจราจรกว้่าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัสท์ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  คลิกที่นี่ ้ิคลิกที่นี่   28-03-2566  3  2
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต) บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัสต์ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร  คลิกที่นี่   23-03-2566  6  1
4   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร  คลิกที่นี่   21-03-2566  13  20
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต) บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัสต์ไม่น้อยกว่า 4000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่ ้ิคลิกที่นี่   27-02-2566  24  8
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9  คลิกที่นี่   24-02-2566  19  1
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแก พ.ศ.2566  คลิกที่นี่   24-02-2566  28  0
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566  คลิกที่นี่   24-02-2566  21  2
9   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี พ.ศ.2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-01-2566  49  1
10   ครม.เห็นชอบ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 ทุกประเภท 15% ของค่าภาษีที่คำนวณได้    21-12-2565  43  0
11   ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-11-2565  58  4
12   ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566    31-10-2565  110  0
13   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566  สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเข้าใจง่ายๆ 2565-2566 แผ่นพับแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   25-10-2565  100  1
14   ประกาศ อบต.แก เรื่อง รายงานผลการติดตาม  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-10-2565  93  2
15   ประกาศอบต.แก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-10-2565  87  2
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   19-08-2565  100  1
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   19-08-2565  98  1
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-08-2565  109  3
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-08-2565  149  1
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-08-2565  90  0
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-07-2565  82  0
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน ๒๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-07-2565  80  2
23   ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลแก เรื่องขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-07-2565  47  1
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-07-2565  72  1
25   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-06-2565  44  0
26   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-06-2565  40  0
27   สรุปผลการสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  44  0
28   ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  41  0
29   ประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  46  1
30   ประชาสัมพันธ์ประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  42  0
31   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแก พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   10-06-2565  42  0
32   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   10-06-2565  44  0
33   องค์การบริหารส่วนตำบลแก ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอดเดือนมิถุนายน    02-06-2565  42  0
34   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก เขตเลือกตั้งที่ 10 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-05-2565  46  0
35   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก เขตเลือกตั้งที่ 10 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   26-05-2565  45  0
36   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-05-2565  42  0
37   องค์การบริหารส่วนตำบลแก ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตลอดเดือนพฤษภาคม    04-05-2565  47  0
38   ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1 - 15 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-02-2565  39  0
39   จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-02-2565  43  0
40   จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก ฉบับที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ภาษีป้าย  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-02-2565  38  0
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-01-2565  39  0
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   13-01-2565  43  0
43   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   10-01-2565  44  0
44   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การยกเว้าค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   02-12-2564  44  0
45   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง บัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก ประจำปีงบปรมาณ 2565 หมู่ที่ 1 - 15  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   01-12-2564  42  0
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๕  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   26-10-2564  40  0
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   20-10-2564  42  0
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   20-10-2564  39  0
49   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   13-10-2564  46  0
50   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-10-2564  43  0
51   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-10-2564  44  0
52   ประกาศผู้อำนาวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-10-2564  48  0
53   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-10-2564  43  0
54   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-09-2564  45  0
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีคัดเลือก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-09-2564  46  0
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   20-09-2564  45  0
57   การโอนงบประมาณรายจ่ายฯครั้งที่ 25  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   13-09-2564  46  0
58   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 20  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-09-2564  41  0
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 16  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-09-2564  41  0
60   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 19  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-09-2564  42  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8676
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.