ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 งานเบี้ยยังชีพและสวัสดิการสังคม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 งานตรวจสอบภายใน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  คลิกที่นี่   28-11-2566  4  6
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  คลิกที่นี่   28-11-2566  7  11
3   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  คลิกที่นี่   21-11-2566  13  10
4   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  คลิกที่นี่   21-11-2566  9  10
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1  คลิกที่นี่   06-11-2566  8  2
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนยตำบลแก เรื่องสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทั่วไป)  คลิกที่นี่   01-11-2566  26  94
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนยตำบลแก เรื่องสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจ)  คลิกที่นี่   01-11-2566  32  80
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ให้เจ้าของกิจการรถเกี่ยวข้าว รถนวดข้าว ที่ดำเนินกิจการในเขตพื้นที่ อบต.แก ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2567  คลิกที่นี่   25-10-2566  15  20
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  คลิกที่นี่   11-10-2566  13  5
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คลิกที่นี่   11-10-2566  13  4
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก ครั้งที่ ๑  คลิกที่นี่   15-09-2566  44  17
12   ประกาศประสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  คลิกที่นี่   10-07-2566  42  6
13   ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มถุนายน ประจำปี 2566    15-06-2566  48  0
14   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  คลิกที่นี่   15-06-2566  43  6
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  คลิกที่นี่   01-05-2566  56  3
16   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คลิกที่นี่   24-04-2566  62  17
17   รายงานการผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565  คลิกที่นี่   19-04-2566  103  7
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566  คลิกที่นี่   11-04-2566  70  0
19   ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกียวกับการสอบ  คลิกที่นี่   10-04-2566  93  12
20   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล  คลิกที่นี่   10-04-2566  80  13
21   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  คลิกที่นี่   31-03-2566  79  15
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตจากหมู่ที่ 3 บ้านกลางเก่าหมู่ที่ 13 บ้านโพธิืงาม ผิวจราจรกว้่าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัสท์ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  คลิกที่นี่ ้ิคลิกที่นี่   28-03-2566  71  3
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต) บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัสต์ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร  คลิกที่นี่   23-03-2566  71  2
24   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร  คลิกที่นี่   21-03-2566  92  33
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต) บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัสต์ไม่น้อยกว่า 4000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่ ้ิคลิกที่นี่   27-02-2566  82  9
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9  คลิกที่นี่   24-02-2566  92  1
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแก พ.ศ.2566  คลิกที่นี่   24-02-2566  99  1
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566  คลิกที่นี่   24-02-2566  92  2
29   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี พ.ศ.2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-01-2566  121  1
30   ครม.เห็นชอบ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 ทุกประเภท 15% ของค่าภาษีที่คำนวณได้    21-12-2565  117  0
31   ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-11-2565  131  4
32   ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566    31-10-2565  240  0
33   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566  สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเข้าใจง่ายๆ 2565-2566 แผ่นพับแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   25-10-2565  175  1
34   ประกาศ อบต.แก เรื่อง รายงานผลการติดตาม  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-10-2565  161  2
35   ประกาศอบต.แก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-10-2565  163  2
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   19-08-2565  175  1
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   19-08-2565  172  1
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-08-2565  186  5
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-08-2565  282  8
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-08-2565  160  0
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   27-07-2565  149  0
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน ๒๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-07-2565  153  2
43   ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลแก เรื่องขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-07-2565  98  1
44   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-07-2565  121  2
45   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-06-2565  87  1
46   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   29-06-2565  88  1
47   สรุปผลการสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  93  0
48   ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  90  0
49   ประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  92  1
50   ประชาสัมพันธ์ประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-06-2565  90  0
51   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแก พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   10-06-2565  92  0
52   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   10-06-2565  95  0
53   องค์การบริหารส่วนตำบลแก ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอดเดือนมิถุนายน    02-06-2565  87  0
54   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก เขตเลือกตั้งที่ 10 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   30-05-2565  98  0
55   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก เขตเลือกตั้งที่ 10 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   26-05-2565  91  0
56   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   05-05-2565  89  0
57   องค์การบริหารส่วนตำบลแก ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตลอดเดือนพฤษภาคม    04-05-2565  101  0
58   ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1 - 15 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-02-2565  82  0
59   จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-02-2565  93  0
60   จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก ฉบับที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ภาษีป้าย  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-02-2565  82  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8676
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.